HOMO SAPIENS - EVOLUTION

Härstammar vi från apor, fiskar eller Adam och Eva?

Utvecklas vi?

Vem bestämmer?

Vem bestämmer vem som ska bestämma?

Bryr vi oss om (var)andra? Vill vi ha ett socialt skyddsnät bara utifall vi själva riskerar att hamna där?

Utvecklas vi?

Är vi bara intresserade av medmänniskor som är produktiva?

Hur har vi i Sverige sett på fattiga och avvikande människor?

Vilket ansvar har samhället tagit?

Ett integrerande samhälle?

Är arbetslöshet ett problem för att vi inte kan producera de varor och tjänster vi behöver?
Eller är det en fördel om inte alla behöver arbeta för att framställa det vi behöver?

 

Citatet av den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss (1881–1977):
”Om målet med samhälls­utvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt.
Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

 

Skulle dagens samhälle kollapsa om vi övergav arbetslinjen och införde medborgarlön?
Eller är det dags att överge arbetslinjen?

 

Skulle de "lyckade" bli mindre lyckliga om andra blev lyckligare ...?

 

... eller ...

 

... ska inte alla få vara glada???

 

 

 

Så j-a dumt att säga "vi tycker" eller "vi vill"! "Vi" är ingen enhetlig grupp eftersom "vi" är olika med olika åsikter och bevekelsegrunder. Det är ju till och med så att "Vi" kan ändra oss från en timme till en annan, från en situation till en annan! Vi utvecklas :-)

 

 

Kanske lite svårläst, men "f" verkar kunna betyda "f" och "s". Och "å" verkar betyda både "å" och "ä".

 "Så långe månnifkornas antal var få infkånkt, at det, fom jorden utan odling framalftrade, var tillråckeligit till allas nåring och föda, och folket vankade af och an, för att famla det fom var nödigt till de nårvarande behofvens upfyllande, få långe ågde ingen vefittning rum, få länge kunde ingen fågas vara fattig eller rik; alla hade lika rått till alt hvad de behöfde: Naturens rika fkattkamrar ftodo allom öpne, ur hvilka hvar oen en håmtade, hvad honom var nödigt. Sedan månnifkorne blifvit talrikare, behofven ftörre och tillgångarne till föda minfkade, då infågs nödvåndigheten, at genom arbete bringa jorden till ftörre bördighet, Men arbete och flit kunde icke åga rum utan frihet, och frihet icke utan fåkerhet både för fig, egendom och defs alfters nytjande; i följe hvaraf, man fnart fant nödigt, at genom förenade krafter fkaffa hvar andra den fäkerhet, fom hvar och en, fig fjelf lemnad, faknade. Sedan månnifkorne fåledes ifrån ett vandrande flågte, utan annan fäkerhet , än den, fom egna krafter gaf hvar och en fårfkilt, blifvit förvandlade till ett folk, förenade fins emellan genom lagar, och fom igenom fjelfva föreningen vunnit ftyrka emot utvårtes tilltagfenhet och våld, då förft fick man begrep om rikedomar och förmögenheter. Ju mera de fedan förökade fig, defto mindre blef hvar och ens utrymme: defto mera måfte flit och idoghet tilltaga: defto lyckligare fkattade de fig, fom Naturen begofvat med ftörre kropps och fjäld förmögenheter, till arbetets vårkftållande och förkortande, ån andre, fom antingen fådt mindre naturs gåfvor eller och icke råtteligen anvånde dem, Detta hade varit tillråckeligt att åftadkomma ftor olikhet uti rikedomar; men tillfälligheter, lycka och olycka vifade åfven fin verkan hårutinnan och gjorde olikheten ånnu ftörre, Det år ifrån deffe trenne kjållor, fom vi åfven uti ftadgade famhållen, kunna leda förmögeheternes och rikedomarnes olikhet."

Några gamla lagar om fattigvård

1896 gavs det ut en "Handledning för Fattigvårdsordförande, Fattigvårdsstyrelser, Fattigvårdsledamöter m. fl. innehållande alla nu gällande författningar gällande I. Fattigvården och II Lösdrifvares behandling" Den finns tillgänglig på http://runeberg.org/njtfattig/.

Jag har försökt att göra den mer lättillgänglig: avskrift av en handledningsbok om bland annat fattigvårdsförordningen och lösdriverilagen.

Jag har åxå försökt renodla lagtexten :
Fattigvårdsförordningen från 1871 och
Lösdriverilagen från 1885

"Försvarslösa": en definition från Nordisk familjebok från 1800-talet tycker jag åxå är intressant.

 

Nils Allan
24 februari 2014